ปณิธาน
          ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนด
 
วิสัยทัศน์
          การตรวจสอบภายในที่เพิ่มคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัย
 
พันธกิจของหน่วยงาน

          ตรวจสอบบัญชี การเงินและทรัพย์สิน การบริหาร การดำเนินงาน ทั้งทางเอกสารและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ากระบวนการกำกับดูแลและผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายเงินคุ้มค่า ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 
กิจกรรม

 

 

 

 
 

หน่วยงานภายนอก
   
 
 
 
 
 
 
   

หน่วยงานภายใน

   
งานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แก้ไขข้อมูลล่าสุด 14 กันยายน 2559
  สถิติผู้เข้าชม
 
     หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5391-6007-9 โทรสาร 0-5391-6007