การเข้าร่วมกิจกรรมงานครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ทำบุญอาคารสำนักงานอธิการบดี

   


งานเลี้ยงดุษฎีบัณฑิต ดร.เทอด เทศประทีป


พิธีเปิดหอประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   


งานเลี้ยงดุษฎีบัณฑิตและตุงทองคำ


กิจกรรมภาพวาดดอกไม้ในอาเซียน

   
     หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5391-6007-9 โทรสาร 0-5391-6007