คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     
     
   
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว
นายพายัพ  พยอมยนต์

ประวัติโดยสังเขป
   
กรรมการ
นายนนทพล  นิ่มสมบุญ

ประวัติโดยสังเขป
   
  กรรมการ
นางพัชรี พิทยชวาล

 

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   

ปี พ.ศ. 2561

   

ปี พ.ศ. 2559

   

ปี พ.ศ. 2557

   

ปี พ.ศ. 2555

   

ปี พ.ศ. 2552

   

ปี พ.ศ. 2551

     
     
  แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบแ ละติดตามผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    ปี พ.ศ. 2555
    ปี พ.ศ. 2553
     
     
     หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5391-6007-9 โทรสาร 0-5391-6007