คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     
     
   
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย

ประวัติโดยสังเขป
   
กรรมการ
นายพายัพ  พยอมยนต์

ประวัติโดยสังเขป
   
กรรมการ
นายนนทพล  นิ่มสมบุญ

ประวัติโดยสังเขป

 

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   

ปี พ.ศ. 2559

   

ปี พ.ศ. 2557

   

ปี พ.ศ. 2555

   

ปี พ.ศ. 2552

   

ปี พ.ศ. 2551

     
     
  แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบแ ละติดตามผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    ปี พ.ศ. 2555
    ปี พ.ศ. 2553
     
     
     หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5391-6007-9 โทรสาร 0-5391-6007