หน่วยตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 0-5391-6007-9 โทรสาร : 0-5391-6007

อีเมล์ : internalaudit@mfu.ac.th

 

   
     หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5391-6007-9 โทรสาร 0-5391-6007