ต้อนรับคณะบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( 15 กันยายน 2553 )
 
   
 

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้วันที่ 29 มิ.ย. 58

 
     หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5391-6007-9 โทรสาร 0-5391-6007