บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ( 25 มิถุนายน 2558 )
 
   
   
 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 25 มิถุนายน 2558

 
     หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5391-6007-9 โทรสาร 0-5391-6007