โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการทำงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ของหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
 
   
   
 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วันที่ 3 ก.ค 58

 
     หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5391-6007-9 โทรสาร 0-5391-6007