ต้อนรับคณะบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ( 23 กรกฎาคม 2558 )
 
   
 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วันที่ 3 ก.ค 58

 
     หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5391-6007-9 โทรสาร 0-5391-6007