ต้อนรับคณะศึกษาดูงานต้อนรับคณะบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาสงขลานครินทร์ (วันที่ 22 มีนาคม 2561)


ต้อนรับคณะบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วันที่ 30 ตุลาคม 2560)

   

ต้อนรับคณะบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์


ต้อนรับคณะบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   

ต้อนรับคณะบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับคณะบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5391-6007-9 โทรสาร 0-5391-6007