ต้อนรับคณะศึกษาดูงานต้อนรับคณะบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วันที่ 30 ตุลาคม 2560)


ต้อนรับคณะบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

   

ต้อนรับคณะบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ต้อนรับคณะบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา
   

ต้อนรับคณะบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
     หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5391-6007-9 โทรสาร 0-5391-6007