การดำเนินงาน
   
  แผนการตรวจสอบภายในระยะ 3 ปี
     
   
   
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
   
   
     
   
     หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5391-6007-9 โทรสาร 0-5391-6007