ศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการทำงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

 

   
   
     หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5391-6007-9 โทรสาร 0-5391-6007